Bashkëpunimi Internacional Policor - EULEX

Bashkëpunimi Internacional Policor - EULEX
26.10.2016
 Bashkëpunimi Internacional Policor - Rëndësia e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale 
#HappeningNow #Eulex #training #KosovoPolice #KosovoCustoms