Impressum

Emerald Hotel ka përditësuar dhe verifikuar informacionin në faqen e saj të internetit. Pavarësisht nga të gjitha përpjekjet, disa të dhëna mund të kenë ndryshuar. Nuk mund të supozohet një përgjegjësi ose garanci për saktësinë, kohën dhe plotësinë e informacionit të dhënë. E njëjta gjë vlen edhe për të gjitha faqet e tjera të referuara nëpërmjet hyperlink. Përmbajtja e faqeve në internet që arrihen nëpërmjet lidhjeve të tilla, ne nuk jemi përgjegjës. Nëse ju duhet të kaloni përmes një hyperlink në një faqe të paligjshme, ju lutemi të na informoni: contact@emeraldhotel.com Ne do të heqim menjëherë çdo lidhje të tillë. përmbajtja dhe dizajni i faqeve të internetit mbrohen me të drejtë autori. Riprodhimi i këtyre faqeve ose përmbajtja e tyre kërkon pëlqimin paraprak me shkrim të Hotel Emerald, përveç nëse riprodhimi nuk lejohet me ligj.